شکیبا درویش علی پور آستانه

درباره من

دکتر شکیبا درویش علی پور آستانه
image

استادیار گروه آموزشی میکروبیولوژی @ دانشکده بیوفناوری

...

محقق گوگل

(1401/11/7)

استنادات

2452

h-index

19

i10-index

24

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1401/11/7)

استنادات

1353

مقالات

35

h-index

17

مؤلفین همکار

61

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387-1393

دکتری تخصصی- میکروبیولوژی

دانشگاه شاهد

1379-1382

کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی

دانشگاه الزهرا

1374-1378

کارشناسی زیست شناسی سلولی- مولکولی (میکروبیولوژی)

دانشگاه تهران

تجارب

استادیار میکروبیولوژی

دانشگاه سمنان

1383-1393

کارشناس ازمایشگاه آموزشی-تحقیقاتی زیست شناسی

دانشگاه شاهد

مهارت ها

ترکیبات ضدباکتریایی جایگزین انتی بیوتیک

واکسن نوترکیب

اولویت های پژوهشی

تولید ترکیبات ضدباکتریایی از فاژها، باکتریها

واکسن نوترکیب

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Exogenous Production of N-acetylmuramyl-L Alanine Amidase (LysM2) from Siphoviridae Phage Affecting Anti-Gram-Negative Bacteria: Evaluation of Its Structure and Function
Avicenna Journal of Medical Biotechnology(2022)
9511922006, 9711922008, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Anti-Omp34 antibodies protect against Acinetobacter baumannii in a murine sepsis model
MICROBIAL PATHOGENESIS(2021)
عالمه نقی پور, ایرج رسولی*, ابوالفضل جهانگیری, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی(2021)
9611922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
A conserved region of Acinetobacter trimeric autotransporter adhesion, Ata, provokes suppression of Acinetobacter baumannii virulence
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY(2021)
رامین هاتفی اسکویی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, ایرج رسولی*
Immunoprotectivity of Valine–glycine repeat protein G, a potent mediator of pathogenicity, against Acinetobacter baumannii
MOLECULAR IMMUNOLOGY(2021)
مهدیه پازوکی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, فاطمه رمضانعلی زاده, ابوالفضل جهانگیری, ایرج رسولی*
Bacillus phage endolysin, lys46, bactericidal properties against gram-negative bacteria
Iranian Journal of Microbiology(2020)
محمدرضا سرجوقیان, فرشته رحمانی, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Outer membrane protein, Oma87 prevents Acinetobacter baumannii infection
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS(2020)
ایرج رسولی*, راضیه عبدالحمیدی, ابوالفضل جهانگیری, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Passive immunization with chitosan-loaded Biofilm-associated protein against Acinetobacter baumannii murine infection model
Gene Reports(2020)
الهام درزی اسلام, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ایرج رسولی, شهرام نظریان, ابوالفضل جهانگیری
Bio-activity of bacteriocin- like Bac70 produced by Bacillus atrophaeus strain DDBCC70
Avicenna Journal of Medical Biotechnology(2020)
9211922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Prevention of nosocomial Acinetobacter baumannii infections with a conserved immunogenic fimbrial protein
APMIS(2020)
زینب محمودی, ایرج رسولی*, ابوالفضل جهانگیری, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Data retrieved from in silico evaluation of vaccine potential of ZnuD protein in Acinetobacter baumannii
data in brief(2020)
مریم مبارک قمصری, ایرج رسولی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Isolating sorbicilin-producing fungi from Darband cave and evaluating the sorbicilin biomedical applications
Studies in Fungi(2020)
9311922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, ^علیرضا اصغری
Identification and immunogenic properties of recombinant ZnuD protein loops of Acinetobacter baumannii
Informatics in Medicine Unlocked(2020)
مریم مبارک قمصری, ایرج رسولی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Copper complexes of pyrazolone-based Schiff base ligands: Synthesis, crystal structures and antibacterial properties
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE(2020)
9611325003, ^مهدی بهزاد*, زینب عباسی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
اهمیت واکسیناسیون در کنترل اپیدمی حاصل از بیماریهای ویروسی نوپدید
زیست شناسی ایران(2020)
^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Hybrid Antigens Expressing Surface Loops of ZnuD From Acinetobacter baumannii Is Capable of Inducing Protection Against Infection
Frontiers in Immunology(2020)
Maryam Mobarak Qamsari, Iraj Rasooli, Somshukla Chaudhuri, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, Anthony B. Schryvers*
غربالگری جدایه های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی
مجله پژوهش های سلولی و مولکولی(2019)
9111922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Antigenic Properties of Iron Regulated Proteins in Acinetobacter baumannii: An In Silico Approach
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS(2019)
Hadise Bazmara, Iraj Rasooli*, Abolfazl Jahangiri, Fatemeh Sefid, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, Zahra Payandeh
Specific egg-yolk antibodies (IgY) confer protection against Acinetobacter baumannii in a murine pneumonia model
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY(2019)
ابوالفضل جهانگیری, پرویز اولیا, ایرج رسولی*, جعفر سلیمیان, احسان درخشانی فر, عالمه نقی پور, الهام درزی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها
زیست شناسی کاربردی(2018)
9111922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Co- relation between virulence factors and cell adhesion of clinical isolates of Acinetobacter baumannii
Archives of Clinical Infectious Diseases(2018)
Maryam Afshar Payam, Iraj Rasooli*, Parviz Owlia, Daryush Talei, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, Shahram Nazarian
Identification and characterization of an endolysin – like from Bacillus subtilis
MICROBIAL PATHOGENESIS(2018)
9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Adjuvant role of Pseudomonas flagellin for Acinetobacter baumannii biofilm associated protein
World Journal of Methodology(2016)
Mozhgan Derakhshan Sefidi, Iraj Rasooli*, Parviz Owlia, Daryush Talei, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, Shahram Nazarian
Recombinant outer membrane protein F-B subunit of LT protein as a prophylactic measure against Pseudomonas aeruginosa burn infection in mice
World Journal of Methodology(2016)
Hassan Heydari Farsani,, Iraj Rasooli*, Seyed Latif Mousavi Gargari, Shahram Nazarian, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
مطالعه میزان پایداری فاژ جدا شده از فاضلاب و بررسی عملکرد لیزین آن علیه سودوموناس آئروجنوزا
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9821922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^نوشین بیجاری
Molecular Docking Study of Boswellic acid inhibitory effect SARS-COV-2 RNA polymerase enzyme
نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی(2022-01-19)
9811922007, ^مهدی صادقی*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Isolation of carotenoid pigments from Staphylococcus aureus isolated from marine sponge
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Screening of bacteriophage effective on Pseudomonas aeruginosa
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
A novel approach to produce DNA molecular size marker
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9611922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Structural study and sub-cloning of a type of endolysin
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922008, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
Bioinformatics study of Streptomyces genome by antiSMASH web server
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922005, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Evaluation of oral administration of probiotic isolated from dairy products in mice
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9612922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Identification of extracted antimicrobial peptide from hemolymph of Tenebrio molitor
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران/21st National & 9th International Conference of Biology(2021-02-16)
9711922007, ^مهدی گلستانی نسب*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Evaluation of the immunogenicity of Ata recombinant protein against A.baummannii
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
رامین هاتفی, ایرج رسولی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Evaluation of endolysin activity effect on Pseudomonas aeruginosa
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
9611922004, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^مهدی صادقی
Cytotoxicity of Ata recombinant protein and its role in bacterial adhesion to epithelial cells
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
رامین هاتفی, ایرج رسولی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
The lactobacillus isolated from milk and their bio-properties
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
میلاد عبداللهی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Study of bio-properties of milk-isolated lactobacillus and its potential as a probiotic
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران /3rd International & 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran(2019-09-01)
الهام شمسائی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Study of biodegradation of oil pollution in laboratory grade
بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2018-08-22)
فاطمه طاهری, مریم مافی, فاطمه محمدخانی, حسنی نقاش حسینی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
IDENTIFICATION OF ADHESIVE FACTORS IN MULTIDRUGRESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNI
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
راضیه عبدالحمیدی*, ایرج رسولی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
SYNERGISTIC IMMUNOGENICITY OF A.BAUMANNII BAP AND FLAGELLIN ADJUVANT
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
مژگان درخشان سفیدی*, ایرج رسولی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
ISOLATION OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY FROM MILK SAMPLE
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
ابوالفضل حاج علی بیگی, احسان اسماعیل نیا, علیرضا ابراهیمی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
COMPARISON OF HEMAGGLUTINATION AND CYTOTOXICITY IN TWO ANTIBACTERIAL PEPTIDES PRODUCED BY NATIVE STRAINS
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
9511922006, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی
SCREENING OF EXTRACELLULAR L-ASPARAGINASE PRODUCING BACTERIA FROM SOIL
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی(2017-08-29)
عاطفه پورداداشی, عاطفه نوری, فاطمه دائی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
بررسی تولید ترکیبات فعال زیستی در میکروارگانیسم های خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9311922004, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, ^علیرضا اصغری
غربال گری و شناسایی سویه های تولید کننده باکتریوسین کلاس 2 از خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9211922001, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
جداسازی باکتری لیزوژن تولید کننده آندولیزین از خاک سمنان
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2016-08-30)
9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*
: IMMUNOGENICITY OF VACJ, AN OUTER MEMBRANE LIPOPROTEIN OF ACINETOBACTER BAUMANNII
هفدمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2016-08-23)
سعیده معصوم خانی, ایرج رسولی*, ابوالفضل جهانگیری, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
Identifying the lysogenic bacteria producing endolysin from Semnan soil
The European Congress on Biotechnology(2016-07-03)
^شکیبا درویش علی پور آستانه*, 9211922003, ^شمس الضحی ابوالمعالی
Screening soils from Semnan for antimicrobial producer bacteria
17th European Congress on Biotechnology(2016-07-03)
^شمس الضحی ابوالمعالی*, 9211922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه
بررسی فلور میکروبی دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
9111922006, 9111922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, شکیبا درویشعلیپور
بررسی مقاومت فلزی میکروارگانیسم های هالوفیل و هالوتولرانت جدا شده از دریاچه نمک سمنان
اولین همایش ملی محیط زیست(2014-05-22)
9111922002, 9111922006, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^شکیبا درویش علی پور آستانه, شکیبا درویشعلیپور
Filamentous hemagglutinin adhesin FhaB extends limits Acinetobacter baumannii biofilm formation
Frontiers in Bioscience - Elite(2017)
^شکیبا درویش علی پور آستانه, Iraj Rasooli*, Seyed Latif Mousavi Gargari
بیماری کروناویروس 2019 (کووید19) - فصل11 کتاب : روش های پیشگیری و کنترل عفونت SARS-CoV-2
بیماری کروناویروس 2019 (کووید19) - فصل11 کتاب : روش های پیشگیری و کنترل عفونت SARS-CoV-2
ثبت ژن16SrRNA - ON076063
آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن 18SrRNA - ON076061
دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن 18SrRNA - ON076055
دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه زیست شناسی(2022-03-31)
ثبت ژن OK561056
گروه زیست شناسی(2022-03-28)
ثبت توالی ژن SUB8831168 seq3 MW424647
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت ژن16SrRNA ITS - MW424643
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت ژن 16SrRNA ITS - MW424642
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
ثبت توالی ژن SUB8831168 seq1 MW424645
دانشگاه سمنان(2021-01-05)
GenBank MW193081
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
GenBank MW191803
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
GenBank MW193333
دانشگاه سمنان، دانشکده علوم، آزمایشگاه زیست شناسی(0000-00-00)
جداسازی سویه های باکتریایی مولد باکتریوسین از خاک سمنان(مجری اول)
(2017-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آز زیست میکروبی   (187 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی
بیوتکنولوژی تخمیر   (208 بار دانلود)
رشته : زیست فناوری میکروبی
زیست میکروبی   (187 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی
ایمونولوژی   (183 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی
مبانی زیست فناوری   (143 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی مولکولی
تکنیک های عملی در ویروس شناسی   (482 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
روشهای تشخیص مولکولی   (413 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مبانی بیوتکنولوژی   (382 بار دانلود)
رشته : زیستشناسی سلولی مولکولی , گرایش : سلولی مولکولی
زیست میکروبی   (428 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
ویروس شناسی   (414 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
فناوری تخمیر   (484 بار دانلود)
رشته : بیوتکنولوژی میکروبی , گرایش : زیست فناوری میکروبی
میکروبیولوژی1   (510 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
بیوتکنولوژی دارویی   (511 بار دانلود)
رشته : بیوتکنولوژی میکروبی , گرایش : زیست فناوری میکروبی
آزمیکروبیولوژی1   (493 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
آز میکروبیولوژی2   (883 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
میکروب2   (477 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
ایمونولوژی   (405 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
آزایمونولوژی   (497 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی-مولکولی , گرایش : سلولی-مولکولی
پروتئومیکس   (426 بار دانلود)
رشته : بیوتکنولوژی میکروبی , گرایش : زیست فناوری میکروبی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشکده بیوتکنولوژی
Darvishalipour@semnan.ac.ir
(+98)2331532288

فرم تماس